Všeobecné obchodné podmienky portálu nymfomanka.sk

DÔLEŽITÉ PRÁVNE UPOZORNENIE

POZORNE SI PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE PODMIENKY POUŽÍVANIA (ĎALEJ LEN "PODMIENKY"). TIETO PODMIENKY UPRAVUJÚ VAŠE POUŽÍVANIE TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY A SLUŽIEB PONÚKANÝCH PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STRÁNKY. Tieto podmienky stanovujú záväznú dohodu medzi vami a spoločnosťou INTERMAXGROUP AG, Chaltenbodenstrasse 4a, 8834 Schindellegi, Švajčiarsko.

ABY STE MOHLI SÚHLASIŤ S TÝMITO PODMIENKAMI, MUSÍTE MAŤ NAJMENEJ 18 ROKOV A BYŤ PLNOLETÍ A PLNOLETÝ V JURISDIKCII, V KTOREJ ŽIJETE ALEBO MÁTE BYDLISKO.

Súhlas s podmienkami používania.


Tieto Podmienky používania (ďalej len "Podmienky") predstavujú záväznú dohodu medzi vami a spoločnosťou Intermaxgroup AG (ďalej len "InterMax GROUP AG", "InterMax GROUP", "InterMax", "my", "nás" alebo "naše") a upravujú vaše používanie nymfomanka.sk spoločnosti Intermaxgroup AG (ďalej len "webová lokalita") a obsahu, produktov a služieb ponúkaných prostredníctvom webovej lokality (spoločne s webovou lokalitou "služby"). Prístupom, prezeraním alebo používaním akýchkoľvek Služieb vyhlasujete a zaručujete, že máte najmenej 18 rokov a dosiahli ste vek plnoletosti a zákonného súhlasu v jurisdikcii, v ktorej žijete alebo máte bydlisko, a súhlasíte s tým, že sa budete riadiť týmito Podmienkami a budete ich dodržiavať. Ak s týmito Podmienkami nesúhlasíte, nemali by ste ich kontrolovať, klikať na ne ani inak s nimi súhlasiť a mali by ste okamžite opustiť túto stránku a nemať prístup na Webovú lokalitu ani iné Služby ani ich nepoužívať. Na našu žiadosť súhlasíte s podpísaním neelektronickej verzie týchto Podmienok.

1. Platnosť a pôsobnosť

Nasledujúce pravidlá sú záväzné pre všetkých užívateľov tohto webového portálu. Pravidlá sa vzťahujú na všetku ponuku spoločnosti IntermaxGroup AG.
2. Služby

nymfomanka.sk ponúka užívateľom možnosť umiestniť na internete vlastný profil. Užívatelia (členovia) sú sami zodpovední za obsah nimi vytvorených profilov.

Prevádzkovateľ portálu je IntermaxGroup AG nepreberá žiadnu záruku ani zodpovednosť za vytváranie a pravdivosť obsahu nahlásených užívateľom. Prevádzkovateľ tejto zoznamovacej platformy si vyhradzuje právo vytvárať a používať virtuálne profily na zvýšenie zábavnosti a atraktívnosti služby. Tieto virtuálne profily môžu byť vytvorené na zlepšenie používateľského zážitku a môžu byť použité na interakciu s ostatnými používateľmi. Okrem toho môžu byť súčasťou tejto služby aj animované správy, ktoré zvyšujú zábavnosť a ľahkosť používateľského prostredia. Tieto animované správy sú súčasťou našej snahy poskytnúť používateľom pútavé a podmanivé prostredie na zoznamovanie. Používaním tejto platformy používatelia súhlasia s tým, že v rámci služieb poskytovaných týmto portálom môžu byť vystavení virtuálnym profilom a animovaným správam.
3. Ceny za používanie portálu nymfomanka.sk pre členov.

Osobné oznámenia na profiloch užívateľov (členov) a technické úpravy profilov sú zadarmo.

Registrovaný užívateľ má ďalej možnosť rozšíriť svoj účet a aktivovať tzv. VIP členstvo. Aktuálne ceny, platobné možnosti a dĺžky jednotlivých predplatných pre registrovaných VIP členstvo nájde užívateľ na platobnej stránke.

Zaplatené VIP členstvo kreditnou kartou môže byť ukončené (vypovedané) zaslaním jednoznačného prehlásenia (napr. listu zaslaného poštou, správy e-mailom, alebo využitím kontaktného formulára na stránkach portálu), najmenej jeden (1) týždeň pred vypršaním takto uvedeného (zaplateného) členstva. Výpoveď musí obsahovať užívateľské meno používané v tomto systéme a musí byť adresovaná prevádzkovateľovi portálu:

Adresa: IntermaxGroup AG, Chaltenbodenstrasse 4a, 8834 Schindellegi, Switzerland
E-mail: support@nymfomanka.sk
Kontaktný formulár: https://www.nymfomanka.sk/support/
Platiacemu VIP užívateľovi (členovi), ktorý začal využívať naše služby, v žiadnom prípade nevzniká nárok na vrátenie platby, ani jej časti.
Každý člen musí tiež prevádzkovateľovi oznámiť, ak chce ukončiť svoje VIP členstvo.
V opačnom prípade bude zmluva predĺžená o pôvodnú dobu platnosti, pokiaľ užívateľ (člen) neodošle prevádzkovateľovi portálu svoju požiadavku na zrušenie VIP členstva poštou, e-mailom, či prostredníctvom kontaktného formulára minimálne (1) týždeň pred ukončením služby (VIP členstvo).

Obdržanie písomnej výpovede bude potvrdené do 7 dní.

Cena za službu (VIP členstvo) bude plne uhradená na začiatku aktivácie VIP členstva. Zmluva bude uzatvorená v závislosti na objednávke s automatickou obnovou na minimálnu dobu stanovenú v zmluve. Ponúkané platobné podmienky si vyberie každý užívateľ (člen) na stránke s platbami a platobná transakcia bude zobrazená na stránkach pre príslušnú platbu.

Za nesprávne údaje, alebo iné porušenie práv, ktoré sa objavia na strane poskytovateľa platobných služieb,alebo inej tretej strany, nenesie InterMaxGroup AG žiadnu zodpovednosť. Užívateľ (člen) má možnosť kedykoľvek zmeniť zvolený spôsob platby, alebo ukončiť svoje členstvo novou registráciou po dohode so spoločnosťou InterMaxGroup AG Cenové zmeny a zmeny v používaní systému sú užívateľovi (členovi) oznamované prostredníctvom e-mailu. Registráciou v systéme a po uzavretí predplatného (VIP členstvo) vzniká s užívateľom (členom) zmluva, na základe ktorej je užívateľ (člen) povinný uhradiť dohodnutú cenu.
Ak platba nie je možná (z dôvodu nedostatočného zostatku na účte alebo z iných dôvodov, za ktoré je zodpovedný zákazník), alebo ak zákazník zruší členský poplatok bez oprávnenia, je zákazník povinný uhradiť všetky vzniknuté náklady.
Tyto výsledné náklady se skládají z poplatků za zúčtování a clearing, jakož i z poplatků za zpětnou platbu, které jsou poskytovateli účtovány bankou nebo vydavatelem karty nebo příslušným poskytovatelem zúčtovacích služeb (kvôli stornu/chargebacku spôsobenému zákazníkom) a liší se v závislosti na použitém způsobu platby a příslušné bance (vydavateľ karty / poskytovateľ fakturačných služieb). V prípade mandátu na inkaso sa účtuje poplatok vo výške 7 € a v prípade mandátu na kreditnú kartu až do výšky 50 €.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo okamžite postúpiť neuhradený dlh inkasnej agentúre, ktorá bude neuhradené sumy vymáhať na základe plnej moci. Rovnako všetky náklady vzniknuté budú tiež na náklady používateľa.

Pokiaľ má užívateľ zaplatené služby a potrebuje k týmto službám vystaviť daňový doklad, musí si o neho napísať na email support@nymfomanka.sk, alebo kontaktovať na našu technickú podporu prostredníctvom formulára.

Platby náhrad: Dôležité informácie
Ak ste sa rozhodli požiadať o vrátenie platby, radi vám poskytneme potrebné informácie.

Postup pri žiadosti o vrátenie peňazí:
Kontaktujte nás: V prípade žiadosti o vrátenie peňazí nás kontaktujte prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu. Môžete nás kontaktovať prostredníctvom formulára na našej webovej stránke alebo e-mailom.
Poskytnite podrobnosti: Pri žiadosti o vrátenie peňazí uveďte nasledujúce informácie:
- Vaše používateľské meno
- E-mailová adresa spojená s vaším účtom
- Dátum a sumu platby, za ktorú žiadate vrátenie peňazí
- Dôvod vrátenia platby
Spracovanie vašej žiadosti: Po prijatí vašej žiadosti o vrátenie peňazí ju náš tím okamžite spracuje. Snažíme sa na vaše žiadosti reagovať čo najrýchlejšie a poskytnúť vám podrobné informácie o ďalších krokoch.

Dôležité informácie:
Časový rámec: Upozorňujeme, že časový rámec na spracovanie refundácie sa môže líšiť v závislosti od spôsobu platby a bankových pravidiel. Všetky žiadosti sa však snažíme spracovať čo najrýchlejšie.
Podmienky vrátenia peňazí: Vrátenie peňazí je možné za nevyužité služby v súlade s našimi podmienkami používania. Ak ste službu nevyužili, môžete požiadať o vrátenie peňazí. V niektorých prípadoch môžu náhrady podliehať platným pravidlám a podmienkam.
Platby tretích strán: Ak ste uskutočnili platbu prostredníctvom tretej strany (napr. platobných brán), obráťte sa na príslušnú inštitúciu, aby ste získali informácie o jej pravidlách vrátenia peňazí.

4. Práva a záväzky užívateľov a členov portálu nymfomanka.sk

Užívateľovi (členovi) musí byť najmenej 18 rokov.

Nie je dovolené, aby užívateľ (člen) využíval ponúkané služby pre komerčné účely. V prípade porušenia bude užívateľ (člen) ihneď vymazaný zo systému a bude mu účtovaná okamžite splatná zmluvná pokuta vo výške 100€.

Užívateľ (člen) sa zaväzuje užívať všetky služby riadne a zdržať sa ich zneužitia, ako aj dodržiavať platnú právnu úpravu.

Užívateľ (člen) sa zaväzuje, že pri registrácii vyplní povinné osobné údaje zodpovedajúce skutočnosti a vyplní presne všetky potrebné informácie v registračnom formulári. Užívateľ (člen) je zodpovedný za pravidelné aktualizácie dát alebo zmeny. Užívateľ (člen) je zodpovedný za všetky informácie, ktoré vloží do systému. Všetky informácie tu uvedené sú použité pre účely sprostredkovania kontaktov a nemôže ich vidieť alebo meniť tretia strana.

IntermaxGroup AG si vyhradzuje právo odmietnuť podpísať zmluvu bez uvedenia dôvodu, zrušiť alebo obmedziť používanie funkcií v systéme, pre tieto prípady:
a) nepravdivé údaje v registračnom formulári
b) pochybnosti o plnej moci zastupovania a právnej existencii daného užívateľa (člena)

Kontakt je zvyčajne oznámený prostredníctvom e-mailu. V prítomnosti pevnej linky alebo telefónneho čísla na mobil, možno tieto prostriedky používať ku kontaktu či komunikácii s užívateľom (členom).

Ak je užívateľom žena, je dovolené poskytnúť jej telefónne číslo ďalším užívateľom.

Súhlasím so zverejnením môjho profilu i na ostatných partnerských weboch našej spoločnosti.

Aby sme mohli získať informácie týkajúcich sa noviniek,zmen a ďalších ponúk, užívateľ súhlasí s tým, že jeho poskytnutá emailová adresa môže byť poskytnutá k marketingovým účelom. Súhlas zahrňuje výslovne tiež produkty tretích stran a zasielace systémy.
Každý užívateľ sa samozrejme môže kedykoľvek z odberu newsletteru odhlásiť. Odhlásenie prebehne rýchlo a jednoducho po kliknutí na odkaz, ktorý je obsiahnutý v každom emaile.

V prípade neaktivity užívateľa dlhšej ako 60 dní môže dôjsť k zmazaniu jeho konverzácií, návštevníkov profilu, hodnotenia či kompletne celého jeho profilu.  (Toto sa týka iba účtov, který nemajú aktívne VIP členstvo.)
5. Súkromie

Z dôvodu kontroly dodržiavania pravidiel a zabezpečenia stability systému môže administrátor spoločnosti IntermaxGroup AG monitorovať, kontrolovať, upravovať a odosielať správy užívateľom (členom).

Ďalej z dôvodu zvýšenia atraktivity portálu, si prevádzkovateľ vyhradzuje možnosť prostredníctvom svojich moderátorov zasielať správy užívateľom, zodpovedať za správy užívateľov a uverejňovať nové inzeráty.Prevádzkovateľ nezaručuje, že na stránkach dôjde k úspešnému sprostredkovaniu partnera.

Pri posielaní správ je dovolené odovzdávať si len telefónne čísla a to len medzi platiacimi členmi. Ostatným užívateľom (vrátane platiacich) je dovolené zaslanie mesta alebo štvrte kde sa nachádzajú. Iné odovzdávanie kontaktov ako sú e-maily, presné adresy a miesta je zakázané.

Poskytovateľ používa osobné informácie, aby mohol komunikovať s užívateľmi (členmi). S týmito informáciami sa nakladá v súlade s platnými predpismi na ochranu údajov. Užívateľ súhlasí s tým, že jeho profil môže byť hodnotený pod pseudonymom a môže byť celý alebo čiastočne použitý v rámci propagačných akcií a prieskumu trhu.

Užívateľ (člen) prevádza právo na užívanie uverejnených fotiek na profile na prevádzkovateľa webu. Užívateľ má právo toto použitie zakázať.

Osobné údaje nebudú sprístupnené tretím osobám, s výnimkou nutnej technickej podpory tohto webového portálu, vymáhanie dlhov i vyšetrovanie PSR. Užívateľ (člen) dáva svoj súhlas na základe príslušných zákonných ustanovení.

Za všetky heslá a užívateľské (členské) účty, ktoré sú vytvorené užívateľmi (členmi) nymfomanka.sk má užívateľ (člen) plnú zodpovednosť. Užívateľ (člen) musí zabezpečiť, aby poskytované heslá a užívateľské mená neboli sprístupnené tretím stranám.

Zákazník výslovne udeľuje súhlas na prijímanie informácií súvisiacich so službami spoločnosti IntermaxGroup AG a vybraných kooperačných partnerov, okrem iného aj s prijímaním e-mailových newsletterov spoločnosti IntermaxGroup AG a vybraných kooperačných partnerov.
Výslovné upozornenie: Tento súhlas je kedykoľvek odvolateľný s účinkom do budúcnosti.

Užívateľ súhlasí a dáva prevádzkovateli právo v jeho mene zriadiť účet na jednej z našich partnerských stránok. Tento účet bude oslobodený od akýchkoľvek poplatkov a poskytuje užívateľovi možnosť prístupu k dodatočným službám (akými sú napríklad kamery so živými prenosmi, chaty s práve online užívateľmi, a podobné.)
6. Práva na zrušenie poplatkov a členstva pre užívateľov (členov).

Od zmluvy o členstvo je možné odstúpiť do 14 dní od jej uzatvorenia a to aj bez udania dôvodu, ale len prostredníctvom písomného oznámenia zaslaného na adresu spoločnosti IntermaxGroup AG, ktorá ho predloží prevádzkovateľovi portálu spoločnosti IntermaxGroup AG

Upozornenie: Odstúpenie nie je možné, ak už poskytovateľ začal poskytovať služby.
7. Zodpovednosť a záruky

Používanie vášho profilu je iba na vaše vlastné riziko.Za prípadné škody spôsobené použitím vašeho profilu nenesie IntermaxGroup AG žiadnu zodpovednosť. Poskytovateľ služieb nie je zodpovedný za akékoľvek chyby prenosu dát z databázy a nie je zaručené úspešné umiestnenie.

Poskytovateľ služieb nie je zodpovedný za akúkoľvek stratu dát, alebo chyby pri prenose dát a nepravdivé výsledné údaje. Užívateľovi (členovi) nevzniká žiadny nárok na plnenie určitých služieb ponúkaných na portáli nymfomanka.sk. Za škody spôsobené vyššou mocou, zásahom tretích osôb, alebo iných chýb nie je poskytovateľ služieb zodpovedný.

Akékoľvek chyby, alebo poškodenie systému, ktoré sú ustanovené, budú po lokalizácii čo najskôr odstranené. Nárok na 100% dostupnosť portálu neexistuje. Pre všetky nároky tretích osôb i strán vyplývajúcich z rokovania užívateľa a to už úmyselne, vedome i nedopatrením sa bude užívateľ (člen) zodpovedať sám. Ak bude poskytovateľ služieb zablokovaný pre porušenie povinnosti zo zmluvy, popr. bude požadovaná náhrada škody, za ktorú je zodpovedný užívateľ (člen) bude užívateľ brať na zodpovednosť za svoje konanie a bude u neho uplatnená nielen náhrada škody, ale aj náklady spojené s vymáhaním pohľadávky, tj najmä náklady právneho zastúpenia a súdne poplatky. Užívateľom (členom) poskytnuté dáta sú posielané na najnovšej technickej úrovni.

Osobné udaje budú považované za dôverné. Ak chcete zabrániť strate dát, odporúčame užívateľom služieb uchovávať všetky dôležité údaje a prípadne ich vytlačiť.
8. Aktivácia a vyhlásenie o kontaktoch

Osobný inzerát na portáli, ktorý si užívateľ (člen) vytvorí po úspešnom prihlásení do systému, bude zverejnený po kontrole našej technickej podpory. To ako tento osobný inzerát bude vyzerať, správnosť údajov, súlad so zákonnými predpismi týkajúcich sa maloletých alebo iných zakázaných prezentácií a podobných nezákonných skutočnosťi, je úplne a výhradne na užívateľovi (členovi). Poskytovateľ služieb nie je zodpovedný za vyhlásenie užívateľa (člena) a za jeho vyhľadávacie dotazy v systéme. Poskytovateľ služieb tiež nie je zodpovedný za vyhľadávanie tretích strán a správnosť ich obsahu. Všetky údaje, ktoré sa týkajú iných poskytovateľov služieb a konkurencie tohto portálu alebo rôzne obchodné ponuky aj iné webové stránky budú odstránené z databáze bez upozornenia. Nárok na náhradu škody zo strany užívateľa (člena) je výslovne vylúčený.

Podobne je možné meniť systém portálu za účelom objasnenia a tiež informácie obsiahnuté v systéme podľa štandartných postupov. Ak sa váš inzerát na portáli očividne dlhšie ako 4 týždne nezmení alebo nebude používaný v systéme, môže prevádzkovateľ tejto služby inzerát opraviť, alebo ho uplne zmazať!

Všetky riziká sťahovania dát z portálu, akákoľvek strata dát je v plnej zodpovednosti užívateľa (člena).

Zmluva bude platná po zaslaní potvrdenia o prijatí.

V tomto potvrdení o prijatí, sú zahrnuté všetky podstatné údaje pre zhotovenie zmluvy.
9. Rozhodné právo

Tieto zmluvné podmienky a všetky súvisiace spory alebo nároky sa riadia a vykladajú v súlade so švajčiarskymi zákonmi. Strany súhlasia s výlučnou jurisdikciou švajčiarskych súdov pri riešení akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z týchto zmluvných podmienok.
10. Konečné vyhlásenie

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť a platnosť ich zverejnením. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu aj doplnenie týchto podmienok do budúcnosti. Užívateľ (člen) je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami podmienok. Ak bude užívateľ pokračovať v používaní služieb portálu nymfomanka.sk po vykonaní týchto zmien, má sa za to, že so zmenami podmienok bez výhrad súhlasí. Všetky zmeny a dodatky vykonané užívateľom (členom) musí mať písomnú formu. A musia byť tiež doručené na adresu poskytovateľa služieb.

Neplatnosť jedného alebo viac ustanovení týchto podmienok sa netýka zvyšných ustanovení.

(Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.1.2013.)
Copyright 2024 nymfomanka.sk